Chili Cheese Fries

700yen

Cheese Nachos

780yen

Guacamole

700yen

Cheese Crisps

500yen

Tacos 1p390yen

2P~

※Seasonal Menu